Összefoglaló a Fehérvár F.C. Kft. által tett feljelentés tárgyában
Írta: Közlemény - FC Fehérvár   
2008. augusztus 07.

ImageA Fehérvár F.C. Kft. a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságon feljelentést tett ismeretlen tettes ellen több bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt. A Társaság gazdasági-jogi konszolidációja folyamán többek között az alábbiakra derült fény:

1. számvitel rendjének megsértése, valamint gazdálkodó szervezet vezető állású személyének visszaélése

A Klub korábbi ügyvezetésével és jogi képviseletével több alkalommal folytatott egyeztetések és ügyátadás-átvétel során  kiderült, hogy az F.C.-nek nem volt taggyűlési határozatokat nyilvántartó Határozatok Könyve, hiányoztak a törvényes működéshez szükséges szabályzatok (SZMSZ 2005-2007; Számviteli Politika 2005-2007, Leltározási és Értékelési Szabályzat 2005-2007, Pénzkezelési szabályzat 2005-2006-2007 a módosított számviteli tv. előírásai szerint), illetőleg többszöri ígéret ellenére sem bocsátották azt az új ügyvezetés, illetőleg a tulajdonosok rendelkezésére.

Álláspontunk szerint fennállhat az alapos gyanúja, hogy megvalósult a Btk. 289. §-ban írt számvitel rendjének megsértése, illetőleg a Btk. 298/A. §-ban részletezett gazdálkodó szervezet vezető állású személyének visszaélése bűncselekménye, figyelemmel arra, hogy a fenti dokumentációk hiánya, illetőleg az új tulajdonos és ügyvezetés részére át nem adása a Társaság vagyoni helyzete áttekintését, illetve ellenőrzését rendkívüli mértékben megnehezítette, és sérültek a számviteli törvényben rögzített alapelvek, továbbá a gazdasági társaság működése rendjének, a gazdálkodás tisztaságának alapelvei.

 

2. Hűtlen kezelés és más vagyon elleni bűncselekmények

A Fehérvár F.C. Kft. – többször módosított - Társasági Szerződésének 14.3. pontja  rögzítette, hogy „a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a nagy értékű szerződések megkötéséhez hozzájárulás megadása, amelyek:

-építési beruházás esetén: a bruttó 5.000.000.- Ft-ot

 

-szolgáltatás igénybevételére - játékosokkal, illetve velük- kötött jogügyletek, továbbá ezen jogügyletek megszüntetése tekintetében: a bruttó 2.000.000.- Ft-ot, 

-munkaszerződések megkötésével kapcsolatban az évi 2.000.000.- Ft-ot meghaladó szerződések”. 

 Ezen túlmenően a taggyűlés az alábbi határozatokat hozta:  

A 29/2005 (III.03.) sz. Taggyűlési Határozat értelmében az ügyvezető a könyvelésre, könyvvizsgálatra és adósságkezelésre vonatkozó szerződéseken túlmenően bármely szerződést csak taggyűlési jóváhagyással köthet meg, a pénzügyi kötelezettséggel járó nyilatkozatot kizárólag taggyűlési jóváhagyással tehet. A bankszámla feletti rendelkezési jogát pedig kizárólag az FB elnök előzetes írásbeli hozzájárulásával (szignó) vagy akadályoztatása esetén az általa megjelölt tag írásbeli hozzájárulása mellett gyakorolhatja.

Az I/2006 10.27. sz. Taggyűlési Határozat felhatalmazta az ügyvezetőt, hogy a pénzügyi forrásteremtés érdekében, minden lehetséges pénzügyi – és jogi eszköz igénybevételével, külön taggyűlési felhatalmazás nélkül a Társaság követeléseinek behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, az erre irányuló megállapodásokat, akár a követelések értékesítésére irányuló szerződéseket is aláírja.

A fent kifejtettek ellenére megállapítást nyert, hogy az ügyvezetés több alkalommal a taggyűlés szükséges felhatalmazása nélkül megállapodást kötött, illetőleg kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett, továbbá semmilyen formában nem lépett fel a Társaság követeléseinek behajtása érdekében, amellyel a Fehérvár F.C. Kft.-nek vagyoni hátrányt okozott.

 

A fentieket támasztja alá különösen:

-         Játékosok részére tett kezességvállaló nyilatkozatok

-         A taggyűlés döntésével ellentétes lépések megtétele a Klub edzőinek megbízása tárgyában, amellyel egy hosszadalmas peres eljárást és jelentős összegű fizetési kötelezettséget keletkeztetett az F.C. terhére.  

-         Az ügyvezetés a Társaság követelései behajtása iránt semmilyen eszközzel nem lépett fel, illetőleg semmilyen formában nem intézkedett, így ezzel mintegy 53.000.000,- Ft-os kintlévősége keletkezett a Klubnak.

-         A 2007. év könyvviteli zárásához kapcsolódó 2007. május – július között kiállított bizonylatok átvizsgálásakor 43.030.000,- Ft pénztárhiányt állapított meg a Társaság a pénzösszeg átvételét igazoló aláírás hiánya miatt. Valamennyi esetben megállapítást nyert, hogy a bizonylatokat a Fehérvár F.C. Kft. pénztárában állították ki, amelyeken nem szerepelt sem az átvevő, sem a pénztáros aláírása. A pénztárbizonylat számviteli, kiadáskénti elszámolását az ügyvezető engedélyezte (utalványozta), továbbá a pénztárbizonylathoz kapcsolódó pénztárösszesítőről szintén kizárólag ellenőrként eljáró ügyvezetői aláírás szerepel. A pénztárösszesítőn a nyitó és záró pénzkészlet nincs feltüntetve.

-         Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága által 2001-2004. évekre vonatkozó, 2006 április 28-tól 2007. január 11-ig végzett vizsgálat megállapította, hogy az FC nem fizethet ki a munkavállalóknak /játékosoknak olyan előleget, amit a munkavállalók /játékosok nem fizettek vissza. Az ilyen „előleg”-ként kimutatott kifizetéseket az APEH vizsgálat bérkifizetésnek minősítette. A vizsgálat megállapításainak tudatában az ügyvezetés utalványozására/ utasítására 2007. január 11-ét követő időszakban további 10.717.577,- olyan előleg kifizetése történt meg az FC pénztárából, amelynek visszafizetése nem történt meg 2007. december 17-ig. Ezek a kifizetések az APEH megállapítása szerint munkabérnek minősülnek, de mint ilyenek a munkavállalókkal, megbízottakkal kötött szerződések szerint jogalap nélküliek. A könyvekből kitűnik, hogy nem történt meg a 2005-2006-2007. évre vonatkozó elszámolások helyesbítése. Továbbá nincs nyoma annak sem, hogy a 2007. január 11-ét követő, az APEH megállapítások tudatában engedélyezett ilyen kifizetésekre a taggyűlés adott e felhatalmazást, illetőleg mi volt ezen kifizetések jogalapja. A Társaság ennek feltárását követően a szóban forgó előlegek kalkulált adóvonzatát a tavalyi évre elszámolta, az adóhiányok bevallása és befizetése jelenleg is folyamatban van, amelyhez - előreláthatóan igen magas összegű - önellenőrzési pótlék megfizetési kötelezettség is kapcsolódik.

-         Az APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága által 2001-2004. évekre vonatkozó, 2006. április 28-tól 2007. január 11-ig végzett vizsgálat megállapította, hogy az FC és az ügyvezető között létrejött megbízási szerződés alapján az ügyvezető, mint egyéni vállalkozó által az ügyvezetői feladatokért járó díj kiszámlázása jogalap nélküli. Ennek ellenére nem történt meg az adóhivatal által még nem vizsgált 2005-2006. évek kifizetéseire szükséges önellenőrzés, továbbá az ügyvezető által 2007. január 11-ét követő időszakra számlázott 11.600.000,- Ft jogalapja sem megállapítható.

 

A fent kifejtettek alapján álláspontunk szerint alapos gyanúja merül fel a Btk. 317. §-ban szabályozott sikkasztás, illetőleg a Btk. 318 §-ban részletezett csalás, továbbá a Btk. 319. §-ban meghatározott hűtlen kezelés bűncselekmény elkövetésének figyelemmel arra, hogy a Fehérvár F.C. Kft. vagyona kezelési kötelezettségét szándékosan, több alkalommal megszegve a Társaságnak vagyoni hátránya, kára keletkezett.  Figyelemmel arra, hogy jelenleg is folyamatban van a Társaság gazdasági és jogi helyzetének feltárása, továbbá arra, hogy a Vám- és Pénzügyőrség Közép-dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala Veszprém Megyei Osztálya 10.535./1/2008 hiv. szám alatt nyomozást folytat a Társaság korábbi működésével kapcsolatosan, és így a Fehérvár F.C. Kft. iratai lefoglalásra kerültek, ezért várhatóan a további visszásságok feltárását követően a Klub feljelentését ki fogja egészíteni.

Hozzászólások
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!

3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."